RCTHS

Research Centre for Theory and History of Science

Základní charakteristika Centra

Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy (Research Centre for Theory and History of Science, RCTHS) bylo založeno v roce 2011 jako mezinárodní výzkumné centrum se zaměřením na filosofii a dějiny vědy. Funguje jako součást katedry filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni.

Výzkumné centrum se soustředí na odhalování filosofických aspektů současného i minulého vědeckého výzkumu. Cílem je uchopit filosofické základy a důsledky vědeckých teorií, analyzovat vědecké metody, zkoumat kulturní dopady vědeckého výzkumu, zabývat se dějinami klíčových vědeckých termínů a metafor se záměrem odhalit proměny ve funkci vědy v průběhu dějin; ohodnotit postřehy tradiční filosofie vědy; rozvíjet filosofické analýzy vědy 20. století; ptát se po roli vědy v moderním světě a odhalovat očekávání, která jsou s vědeckým výzkumem spojována. Členové centra se snaží pokládat originální otázky v naději, že tak budou schopni odkrýt a analyzovat aspekty vědeckého výzkumu, které dosud nebyly dostatečně probádány. Výzkumné týmy sestávají z odborníků, kteří pocházejí z různých univerzit a mají odlišné profesionální zázemí. Díky této škále odbornosti se otevírá možnost dívat se na minulou a současnou vědu znovu z takových úhlů, které byly dosud přehlíženy.

V rámci centra se vymezují tři výzkumné týmy: jeden se zaměřuje na vědu v době antiky, další se zabývá vědeckým výzkumem v novověku, a konečně třetí tým se specializuje na tradiční filosofii vědy.

Členové těchto tří týmů odhalují intelektuální, náboženské, kulturní, filosofické a společenské aspekty dějin vědy a věří, že jejich interdisciplinární přístup je povede k nečekaným a originálním vysvětlením mnoha událostí v dějinách vědy. Tato linie výzkumu se soustředí na dějiny vědeckých konceptů, dějiny metafor ve vědě užívaných, dějiny vědecké metodologie, a tudíž také na neodkryté vztahy mezi filosofií, náboženstvím a vědou v průběhu historie. Tým věnující se filosofii vědy se primárně zabývá filosofií matematiky, interakcemi filosofie s kognitivními vědami a snaží se o nové interpretace tradiční filosofie vědy 20. století.

Obecně je cílem Výzkumného centra vybudovat užší vazby mezi filosofií a vědou. Členové centra usilují o publikaci výsledků své práce v recenzovaných časopisech, a to především ve spolupráci se zahraničními kolegy. Výzkumné centrum také pořádá semináře, školení, mezinárodní konference, přednášky, v neposlední řadě i neformální setkání.

Výzkumné centrum je otevřené jakékoli formě mezinárodní spolupráce, která by byla relevantní pro oblast filosofie a dějin vědy. Vřele vítáme zajímavé zahraniční přednášející a odborníky, kteří by chtěli krátce navštívit naše centrum v Plzni.